Direktiva RoHS

RoHS direktiva od 22. julija 2017 omejuje uporabo nevarnih snovi v električnih komponentah in elektroniki instrumentov za spremljanje in nadzor.

Največje dovoljene vrednosti koncentracij omejenih snovi (utežni %) v masi v homogenih materialih:

  • svinec (0,1 %)
  • živo srebro (0,1 %)
  • kadmij (0,01 %)
  • šestvalentni krom (0,1 %)
  • polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %)
  • polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)

UL RS, Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi >>

Comments are closed.